On November 12th, 2018 (Monday) the company will be closed. All B2B orders will be processed from 13.11.2018 (Tuesday).

Administratorët e Shoqërisë

Administratorët e shoqërisë: Tomasz Kaszubowski - Zëvendësdrejtori i Bordit Drejtues, Danuta Kaszubowska - Drejtoreshë e Bordit Drejtues, Andrzej Kaszubowski - Zëvendësdrejtori i Bordit Drejtues