On November 12th, 2018 (Monday) the company will be closed. All B2B orders will be processed from 13.11.2018 (Tuesday).

Media për ne

 

Bëjmë çdo përpjekje që informacionet e lidhura me veprimtarinë e ndërmarrjes AS-PL të mbërrijnë në lloje të ndryshme të mediave kombëtare dhe të huaja. Në këtë vend do të publikohen intervistat me përfaqësuesit e ndërmarrjes, raportimet nga ngjarjet e industrisë dhe artikuj të tjerë, të cilët përshkruajnë veprimtarinë e Shoqërisë.
 

Mediat polake:


 

Mediat e huaja: