UD42056SRS

Rondele të makinës së rrymës së vazhduar | Rondele të kapakut të pasëm të makinës së rrymës së vazhduar | Rondele të kapakëve të pasëm të makinës së rrymës së vazhduar

AS index: UD42056SRS

Product type: Të reja

Producer: AS-PL

Replacement for:

Product status: Under development

Product features:

Rondele të makinës së rrymës së vazhduar
O.D.1 [ mm ] 6.90
H.2 [ mm ] 1.30

Numri i referimit (0)

Përdorimët
AS-PL
FORD