UD46380SRS

Rondele të kokëzave të makinës së rrymës së vazhduar

AS index: UD46380SRS

Product type: Të reja

Producer: AS-PL

Replacement for:

Product status: Under development

Product features:

Rondele të kokëzave të makinës së rrymës së vazhduar
I.D.1 [ mm ] 12.00
O.D.1 [ mm ] 19.00
H.1 [ mm ] 2.20

Numri i referimit (0)

Përdorimët
AS-PL