UD50478SRS

Rondele e freksionit të makinës së rrymës së vazhduar | Rondele të kokëzave të makinës së rrymës së vazhduar

AS index: UD50478SRS

Product type: Të reja

Producer: AS-PL

Replacement for:

Product status: Under development

Product features:

Rondele e freksionit të makinës së rrymës së vazhduar
I.D.1 [ mm ] 6.20
O.D.1 [ mm ] 13.10
H.2 [ mm ] 2.60

Numri i referimit (0)

Përdorimët
AS-PL